Επικαιροποίηση Στοιχείων εν όψει Εγγραφών στο Λύκειο

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις ηλεκτρονικές εγγραφές, θα χρειαστεί η επικαιροποίηση των στοιχείων των μαθητών στο myschool. Ως εκ τούτου υποχρεούνται οι γονείς/κηδεμόνες να καταθέσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στο σχολείο Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνουν την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός-περιοχή-Τ.Κ.) που θα τη συνοδεύουν με ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

Υπενθυμίζουμε ότι η μόνιμη κατοικία των μαθητών αποδεικνύεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (όχι κινητό τηλέφωνο) ή Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή η αντίστοιχη σελίδα της φορολογικής δήλωσης, στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του κηδεμόνα (Ε1, Πίνακας).
Δηλώσεις φιλοξενίας δεν γίνονται δεκτές.

Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώσουν αν υπάρχουν, την ύπαρξη αδελφών με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο-σχολείο-τάξη φοίτησης), που φοιτούν ήδη σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Β ́ Αθήνας, ώστε ,αν επιθυμούν να τοποθετηθούν τα αδέλφια στο ίδιο ή συστεγαζόμενο-όμορο σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης του αδελφού/ής.

Δείτε το συνημμένο