Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σύμφωνα με το 113201/Δ2/19-9-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας γνωστοποιούμε την δημοσίευση της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/8-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4818/13-9-2022) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023»
Η Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.
Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.
Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή του παιδιού τους, αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση που σας επισυνάπτεται, να την αποστείλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά (μέσω email) μέχρι την Τρίτη, 27-9-2022.
Η Διευθύντρια
Σοφία Ε. .Μαραβέλια

ΦΕΚ Β΄ 4818/13-9-2022

Υπεύθυνη Δήλωση